Düütske Sproakatlas

Die Deutsche Sprachatlas (DSA), anfangd fon Georg Wenker Wenker (1852-1911). Deerbie wuuden an 40.000 Steeden an do Koastere Froagenboogen soant. Deerbie wieren dan do 40 sonaamde Wenkersatse, t.B. Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum, do der bie do Ljuude oufräiged un dan uutfäld wäide schuulen. In Seelterlound sunt so do Boogen 1879/80 foar aal tjo Täärpe uutfäld wäide.

Dät Materioal wuud dan ap Koarten uurbroacht un is däälich as Digitaler Wenker-Atlas (DiWA) ap dät Internet tou betrachtjen ap http://www.diwa.info/

Deerbie wäd fräiged dät Program "Earth Research Mapping"tou installierjen. Klik dan ap Kartenverzeichnis un fäl bie Zeichenfolge do eerste Bouksteeuwen ap Düütsk uut fon dät Woud wät du bekiekje wolt un klik ap Suchen un deerätter bie dät gjuchte Woud ap weiter. Dan kricht me ju Koarte, ju me ferschuuwe un fergratterje kon.

Eenige Biespiele foar Seelterlound: * Bäiden - * uur (über)

 
     

Bäiden
 
uur (über)