Hans Matuszak, Papers

Die saterfriesischen Mundarten von Ramsloh, Strücklingen und Scharrel inmitten des niederdeutschen Sprachraumes. - Diss. Bonn [1951].

Ferteeknis ap

§ 4, Besonderheiten des saterl. Wortschatzes,
Sieden 154-182

INHOOLD
1. Saterländ.-ostfries. Gemeinsamkeiten
155

Aide
aidje
aigje
oankeld
Bäfke
betüüm
djooch
Boolje
Boi
Buutje
daaten
Dräppel
doobelje
döödje
Döäfke
156
Äi
Eemse
Faune
ferköäkelje
fermunnerje
fläie
Flinnerke
Waal
Waai
Wonte
Handske
Gat
Lok
Knoopgat
goarnt
Grainholt
157
Gulf
hämmelje
hämmelch
hästerch
insen
Jääre
Jäärdobbe
Juukel
klauerje
Kläp
kurkje
kuutebuutje
kwik
Lätter
158
Mäid
Mäite
noar
nit
Oomsägger
riese
rifje
ringje
Ruugeriep
Sail
sailje
Schoanelke
schiele
schuuderje
säädigje
159
snaue
spattelje
Spieker
spiekerje
Spielmon
stoomerje
stuur
stuukje
Tääste
tiedich
Tille
Träkpot
Trubbe
Tuun
tulterje
Wrink
Häk
Buk
wrosselje
160
2. Wortschatzbelege ausserhalb der niederdt. Vergleichsmundarten
Aakelse
aisk
Baate
baatje
beräide
Boote
Bouch
brüüe
Buuke
buukje
Bunge
161
Dooderke
doouje
Doark
djooch
droogje
Droogelse
Druust
Duust
Foan
Fätsken
Fätse?
Wooge
wuurich
Goare
gäkje
griene
hallaamje
162
hilkje
Hilt
Hooke
kapläärje
karjöölje
kristenje
lak
loaie
blitsje
Laaid = Lai
liepje
luuke
Nib
oosje
163
Punter
Kraite
Eante
rantje
ferrantje
fertinsje
räppe
Rieuwe
rieuwje
tieme
Rieuwelse
Rouk
ruusje
schaare
scheenigje
Scheenegaid
Schieuwele
Schieuwelse
164
Schilleroatsje
Bield
Siepe
schiffe
Silme
slänke
slinke
Spaal
spankelje
struuf
beswieme
taie
tjo
betieme
165
tilje
tielje
tralle
traale
fertraald
träidje
Tjaaske
toufoarne
in_oolde Tieden
wrikje
166
3 Besonders altertümliches saterl. Wortgut
Bäiden
Eed
Eedkraite
Grieseed
Splinteed
Swoteed
Hoangst
Häidene
Jool
Jood
juude
Juuke
klieuwe
167
kweede
Middewinter
Soaks
Soakslämt
Schäärsoaks
Boartsoaks
Putselsoaks
Toachsoaks
swied
tjoo
umtränt
168
4a Lautliche fries. Eigenheiten im saterl. Wortschatz
bääte
bääfte
Dai
Daiere
Dailooner
älke_Dai
alle_Deege
Middai
Ättermiddai
ädder
ätter
ätters
Floaine
Hail
Hailsteen
hailje
Wai
wai
allerwains
alleweegense
unnerwains
Woainmoaker
169
juun
Nail
uur
uurich
uurs
uural
uurfloudich
uurloang
uursiede
170
4b Anglofries. Wortgemeinschaft
wäit
wäitje
Wäitegaid
Koai
säie
Sleeuwe
Sooke
swäit
Tusk
171
5 Niederländische Lehnwörter im Saterfriesischen
Alloosje
baggerje
Batteräi
Bat
Boantje
bedröiwed
Boas
Beschüüt
bestant
Bestäk
biesich
Böie
172
buutendäm
buutewais
Buntjer
bunterje
bunkje
Bunkeler
deerantou
djuuroabel
Duune
froai
Fouchholt
Holtsteek
Ieserboolke
173
jäntich
Kakkerlakke
Kapsoller
Klatpapier
Ketier
Kläm
knüsselje
Kooperrood
Gräinspon
Kesien
Klinker
kröie
Kröihaspel
Kwiedam
174
Lairee
Lääsekant
Mööker
Paias
Paster
Pesuundje
Pestruundje
prüümtje
plüümtje
Potlood
Ree
Sabbeliersen
Schiefloop
Schieuweloop
Sloatje
Sleek
175
Snik
schooie
Schooier
Soller
sollerje
Sprüüt
Töie
Uure
knooie
Knooier
koierje
176
Broi
Woaterpas
gooie
gulsich
präntje
6) Eigenheiten im saterl. Wortgebrauch
Oap
Kus
oapje
duukje
boodje
Brikke
Doobel
fluks
177
gammelje
griesje
Hoage
Heeden
joankje
Jädde
kaapje
Meer
Needer
näkje
oolden Knaster
oafters
öäsich
prunt
178
reeke
Rieuwel
ruuskje
sjoode
Schöälken
Tasse
schrämpe
seende
siepje
Siep
sonderje
strak
straks
teere
trachtje
Tjuuch
179
7) Saterländische Besonderheiten der Wortbildung
apräägel
Bieuwenge
Boolkat
Boolkgat
Boolklok
Breedenje
Breedelge
Broihoage
Iddebält
truchstraid Hoage
Bummeltakke
deeges
däälich
Deelbjoor
domje
Feete
Tintäller
fääre
wieder
Wookweeder
gluumje
halfbliekje
jeelmäsk
Kniebelhom
küüroogje
180
kwinkoogje
lienje
luukstäitje
määlich
mäddelch
mounjaaderje
noachich
saang
Sjooder
schoi
snoabelje
stuttebutje
takje
termultje
Tjoonste
Tuunker
turske Weete
tunderje
181
8) Etymologisch zweifelhafte Wörter
baale
froamdbaale
Dalk
Doarne
döärje
Äise
Wuurm
Fugge
woasje
Weetsel
Woodenje
Boank
Göitjen
katoolje
keedelje
Keete
keetich
Räir
Bäist
Rüüde
sieläärge
se lääwe nit
nooit
182
9) Beispiele von bereits abgestorbenen saterl. Wörtern
askje
baasje
giebje
hatje
häie
kröömerje
külje
poosje
wiedeerje
wröigje
läie
Badmuur
Beeken
Gräid
Grauenge
halk
Hoalboom
Hoat
Louch
Mööder
Oukere
wonwieten
Wrouge
Bolstoowe
Häddele
Kroamfrau
mulje
Reete
Rjoomele
Sät
Tiere
Halge_Dai
 
 
 
PK
ALFABETISK FERTEEKNIS
mäd Siedenuumere

Aakelse 160

ädder 168
Äi 156
Aide 155
aidje 155
aigje 155
Äise 181
aisk 160
älke Dai 168
alle Deege 168
allerwains 168
alleweegense 168
Alloosje 171
apräägel 179
askje 182
ätter 168
Ättermiddai 168
ätters 168
bääfte 168
baale 181
baasje 182
Baate 160
bääte 168
baatje 160
Badmuur 182
Bäfke 155
baggerje 171
Bäiden 166
Bäist 181
Bat 171
Batteräi 171
bedröiwed 171
Beeken 182
beräide 160
Beschüüt 171
Bestäk 171
bestant 171
beswieme 164
betieme 164
betüüm 155
Bield 164
biesich 171
Bieuwenge 179
blitsje 162
Boank 181
Boantje 171
Boartsoaks 167
Boas 171
Boi 155
Böie 171
Bolstoowe 182
boodje 176
Boolje 155
Boolkat 179
Boolkgat 179
Boolklok 179
Boote 160
Bouch 160
Breedelge 179
Breedenje 179
Brikke 176
Broi 176
Broihoage 179
brüüe 160
Buk 159
Bummeltakke 179
Bunge 160
Bunkeler 172
bunkje 172
bunterje 172
Buntjer 172
Buuke 160
buukje 160
buutendäm 172
buutewais 172
Buutje 155
däälich 179
daaten 155
Dai 168
Daiere 168
Dailooner 168
Dalk 181
deeges 179
Deelbjoor 179
deerantou 172
djooch 155
djooch 161
djuuroabel 172
Döäfke 155
döärje 181
Doark 161
Doarne 181
domje 179
Doobel 176
doobelje 155
Dooderke 161
döödje 155
doouje 161
Dräppel 155
Droogelse 161
droogje 161
Druust 161
duukje 176
Duune 172
Duust 161
Eante 163
Eed 166
Eedkraite 166
Eemse 156
fääre 179
Fätse ?
Fätsken 161
Faune 156
Feete 179
ferköäkelje 156
fermunnerje 156
ferrantje 163
fertinsje 163
fertraald 165
fläie 156
Flinnerke 156
Floaine 168
fluks 176
Foan 161
Fouchholt 172
froai 172
froamdbaale 181
Fugge 181
gäkje 161
gammelje 177
Gat 156
giebje 182
gluumje 179
Goare 161
goarnt 156
Göitjen 181
gooie 176
Gräid 182
Grainholt 156
Gräinspon 173
Grauenge 182
griene 161
Grieseed 166
griesje 177
Gulf 157
gulsich 176
Häddele 182
Häidene 166
häie 182
Hail 168
hailje 168
Hailsteen 168
Häk 159
halfbliekje 179
Halge Dai 182
halk 182
hallaamje 161
hämmelch 157
hämmelje 157
Handske 156
hästerch 157
hatje 182
Heeden 177
hilkje 162
Hilt 162
Hoage 177
Hoage 179
Hoalboom 182
Hoangst 166
Hoat 182
Holtsteek 172
Hooke 162
Iddebält 179
Ieserboolke 172
in oolde
insen 157
Jäärdobbe 157
Jääre 157
Jädde 177
jäntich 173
jeelmäsk 179
joankje 177
Jood 166
Jool 166
juude 166
Juuke 166
Juukel 157
juun 169
kaapje 177
Kakkerlakke 173
kapläärje 162
Kapsoller 173
karjöölje 162
katoolje 181
keedelje 181
Keete 181
keetich 181
Kesien 173
Ketier 173
Kläm 173
Kläp 157
Klatpapier 173
klauerje 157
klieuwe 166
Klinker 173
Knaster 177
Kniebelhom 179
knooie 175
Knooier 175
Knoopgat 156
knüsselje 173
Koai 170
koierje 175
Kooperrood 173
Kraite 163
kristenje 162
Kroamfrau 182
kröie 173
Kröihaspel 173
kröömerje 182
külje 182
kurkje 157
Kus 176
küüroogje 179
kuutebuutje 157
kweede 167
Kwiedam 173
kwik 157
kwinkoogje 180
Laaid 162
Lääsekant 174
lääwe nit 181
Lai 162
läie 182
Lairee 174
lak 162
Lätter 157
lienje 180
liepje 162
loaie 162
Lok 156
Louch 182
luuke 162
luukstäitje 180
määlich 180
mäddelch 180
Mäid 158
Mäite 158
Meer 177
Middai 168
Middewinter 167
Mööder 182
Mööker 174
mounjaaderje 180
mulje 182
Nail 169
näkje 177
Needer 177
Nib 162
nit 158
noachich 180
noar 158
nooit 181
oafters 177
oankeld 155
Oap 176
oapje 176
öäsich 177
oolden
Oomsägger 158
oosje 162
Oukere 182
Paias 174
Paster 174
Pestruundje 174
Pesuundje 174
plüümtje 174
poosje 182
Potlood 174
präntje 176
prunt 177
prüümtje 174
Punter 163
Putselsoaks 167
Räir 181
rantje 163
räppe 163
Ree 174
reeke 178
Reete 182
riese 158
Rieuwe 163
Rieuwel 178
Rieuwelse 163
rieuwje 163
rifje 158
ringje 158
Rjoomele 182
Rouk 163
Rüüde 181
Ruugeriep 158
ruusje 163
ruuskje 178
säädigje 158
saang 180
Sabbeliersen 174
säie 170
Sail 158
sailje 158
Sät 182
schaare 163
Schäärsoaks 167
Scheenegaid 163
scheenigje 163
Schiefloop 174
schiele 158
Schieuwele 163
Schieuweloop 174
Schieuwelse 163
schiffe 164
Schilleroatsje 164
Schöälken 178
Schoanelke 158
schoi 180
schooie 175
Schooier 175
schrämpe 178
schuuderje 158
se
seende 178
sieläärge 181
Siep 178
Siepe 164
siepje 178
Silme 164
sjoode 178
Sjooder 180
slänke 164
Sleek 174
Sleeuwe 170
slinke 164
Sloatje 174
snaue 159
Snik 175
snoabelje 180
Soaks 167
Soakslämt 167
Soller 175
sollerje 175
sonderje 178
Sooke 170
Spaal 164
spankelje 164
spattelje 159
Spieker 159
spiekerje 159
Spielmon 159
Splinteed 166
Sprüüt 175
stoomerje 159
strak 178
straks 178
struuf 164
stuttebutje 180
stuukje 159
stuur 159
swäit 170
swied 167
Swoteed 166
Tääste 159
taie 164
takje 180
Tasse 178
teere 178
termultje 180
Tieden 165
tiedich 159
tielje 165
tieme 163
Tiere 182
tilje 165
Tille 159
Tintäller 179
Tjaaske 165
tjo 164
tjoo 167
Tjoonste 180
Tjuuch 178
Toachsoaks 167
Töie 175
toufoarne 165
traale 165
trachtje 178
träidje 165
Träkpot 159
tralle 165
Trubbe 159
truchstraid
tulterje 159
tunderje 180
turske
Tusk 170
Tuun 159
Tuunker 180
umtränt 167
unnerwains 168
uur 169
uural 169
Uure 175
uurfloudich 169
uurich 169
uurloang 169
uurs 169
uursiede 169
Waai 156
Waal 156
wai 168
Wai 168
wäit 170
Wäitegaid 170
wäitje 170
Weete 180
Weetsel 181
wiedeerje 182
wieder 179
Woainmoaker 168
woasje 181
Woaterpas 176
Wonte 156
wonwieten 182
Woodenje 181
Wooge 161
Wookweeder 179
wrikje 165
Wrink 159
wröigje 182
wrosselje 159
Wrouge 182
wuurich 161
Wuurm 181